HARMONOGRAM VÝZIEV I AKTUÁLNE VÝZVY I ARCHÍV VÝZIEV

Harmonogram výziev MAS 2019-2022

Harmonogram výziev v rámci PRV

2022


2021

Aktualizovaný harmonogram výziev - výzva na podopatrenie 6.4 bude oproti pôvodnému termínu júl 2021 vyhlásená v termíne december 2021

Pôvodný harmonogram


2020


2019

Aktualizovaný harmonogram výziev - výzva na podopatrenie 4.1 bude oproti pôvodnému termínu október 2019 vyhlásená v termíne december 2019

Pôvodný harmonogram

Harmonogram výziev v rámci IROP


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie január 2021 až december 2021)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
Stratégia CLLD: STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA
MAS: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dátum schválenia harmonogramu : 12.04.2021
Verzia:1Špecifický cieľ
RO pre IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Aktivita  MAS

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení


Oprávnení žiadatelia

Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS


Forma výzvy:  otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 4 / 2021

Dátum uzavretia výzvy:  do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu 186 000 €


Špecifický cieľ
RO pre IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Aktivita MAS

D1 Učebne základných škôl


Oprávnení žiadatelia

Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS


Forma výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 6 / 2021

Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu 30 000 €

Zverejnené dňa 14.04.2021Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
(obdobie január 2020 až december 2020)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
Stratégia CLLD: STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA
MAS: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dátum schválenia harmonogramu : 7.10.2019
Verzia:1Špecifický cieľ
RO pre IROP

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií


Aktivita MAS

A1 Podpora podnikania a inovácií


Oprávnení žiadatelia

samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

- mikro a malé podniky do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH


Forma výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 1 / 2020

Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu 624 000 €


Špecifický cieľ
RO pre IROP

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Aktivita MAS

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení


Oprávnení žiadatelia

Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS


Forma výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 12 / 2020

Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu 186 000 €


Zverenené dňa 11.10.2019