Vitajte na pracovnej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je doplnkovou stránkou k oficiálnej webovej stránke združenia a slúži na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky

Aktuality

MAS Slasnké vrchy-Topľa vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

Na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len "MAS") v zmysle ustanovení § 17 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z...

  Sledujte nás na Facebooku