... aby sa pri Topli dobre žilo

Vitajte na novej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je od 10.3.2022 oficiálnou stránkou združenia a zároveň slúži aj na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky


Aktuality


Zachráňme LEADER - výzva na podpis petície

Obraciame sa na Vás so žiadosťou ohľadne petície Zachráňme prístup LEADER na Slovensku.

V celej Európskej únii vďaka LEADER-u miestne akčné skupiny prinášajú milióny eur do rozvoja vidieka. V končiacom sa programovom období však nebol LEADER na Slovensku takmer vôbec využitý kvôli neskoro a zle nastaveným pravidlám. Slovenský vidiek tak prichádza o milióny eur. Je to krok späť, pretože v minulosti bolo vďaka prístupu LEADER aj na Slovensku podporených mnoho adresných projektov pre obce, podnikateľov, aj tretí sektor. Priniesli skvalitnenie života a podporu miestnej ekonomiky na slovenskom vidieku. Sme v situácii, kedy stojí implementácia projektov, pravdepodobne nevyčerpáme všetky možné zdroje z EÚ, nemáme financie na chod kancelárií. Na všetkých stretnutiach hovoríme, aké je to zlé. Prestaňme sa sťažovať, začnime konať. Buchnime do stola! Dajme jasne najavo, že nie sme spokojní! Naším buchnutím je petícia, ktorú podpíše čo najviac ľudí. Bude to jasný signál, že ľudia na vidieku, regionálni aktéri vidia rozvoj Slovenska inak. Podpíšme výzvu, ale neuspokojme sa s tým. Vyzvime všetkých známych, s ktorými pracujeme a komunikujeme, aby výzvu Zachráňme prístup LEADER na Slovensku podpísali tiež. Je to asi posledná šanca, ktorú máme.

Zachráňme spoločne LEADER na Slovensku. Nejde len o LEADER. Ide o vidiek. Ide o rozvoj. Ide o ľudí.

Národná sieť Miestnych akčných skupín

Na základe ukončenia 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 ,výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 11. hodnotiaceho kola je spolu 169 344,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR.

Z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie na výzvu IROP-CLLD-T302-512-003, zameranej na aktivitu D1 - Učebne základných škôl, MAS ku dňu 23.03.2022 uvedenú výzvu uzatvára. V rámci uvedenej výzvy už nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku. V prípade realokácie alebo navýšenia disponibilných prostriedkov bude na aktivitu D1...

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie prvých projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Dva projekty s celkovou výškou schváleného príspevku 84 837,75 EUR sú zamerané na zriadenie pekárne LETIA v meste Hanušovce nad Topľou a na zriadenie kybernetickej učebne v ZŠ Bystré.

Na základe ukončenia 10. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 10. hodnotiaceho kola je 169 344,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR. Dátum ukončenia 11. hodnotiaceho kola: 20. marec 2022

Výška disponibilnej alokácie na výzvu č. IROP-CLLD-T203-512-003 zameranej na podporu aktivity D1 - Učebne základných škôl po schválení doteraz predložených Žiadostí o príspevok je 0,00 EUR. Z uvedeného dôvodu MAS plánuje po schválení výberu Riadiacom orgánom pre IROP a uzavretí Zmlúv o poskytnutí príspevku, uvedenú výzvu uzavrieť z dôvodu...

Na základe ukončenia 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola je 54 837,75 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 569 162,25 EUR. Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 20. november 2021

NAŠE PROJEKTY