... aby sa pri Topli dobre žilo

Vitajte na novej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je od 10.3.2022 oficiálnou stránkou združenia a zároveň slúži aj na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky


DOTAZNÍK O MOŽNOSTIACH A POTREBÁCH ÚZEMIA

MAS  Slanské vrchy - Topľa realizuje na svojom území rozvojové aktivity metódou LEADER. Metóda LEADER je inovatívny prístup k rozvoju vidieka, kde základnou myšlienkou je využitie miestneho potenciálu územia na jeho rozvoj. Všetky námety a projekty na využitie miestnych zdrojov pre rozvoj územia majú vychádzať z podnetov miestnych vidieckych subjektov a občanov, teda zdola, nie direktívne riadené krajskou, štátnou, alebo európskou politickou mocou zhora, čo zabezpečuje, že o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Keďže nás zaujíma Váš pohľad na potreby a možnosti rozvoja na našom území, pripravili sme tento podrobný dotazník. Vyplnením tohoto dotazníka nám môžete poskytnúť cenné informácie, ktoré využijeme pri plánovaní smerovania ďalších rozvojových aktivít na našom území, čím môžete aj Vy osobne prispieť k tomu, aby sa pri Topli dobre žilo.

Ďakujeme za spoluprácu a Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka

DOTAZNÍK


Aktuality


Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

Na základe ukončenia 16. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 , výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 16. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 17. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Vo februári 2022 bolo založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Regionálna značka Horný Zemplín. Jeho vznik bol výsledkom iniciatívy MAS Pod hradom Čičva a diskusií viacerých subjektov z regiónu Horný Zemplín (MAS Slanské vrchy - Topľa, MAS LABOREC, MAS Pod Vihorlatom, RRA Zemplín, OOCR Horný Zemplín), ktoré prebiehali v roku 2021.

Na základe ukončenia 15. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 , výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 15. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

V rámci rozvojových aktivít realizovaných Miestnou akčnou skupinou Slanské vrchy - Topľa majú podnikatelia z územia možnosť získať nenávratný finančný príspevok na podporu podnikania a inovácií až do výšky

MAS Slanské vrchy-Topľa dostala súhlasné stanovisko Riadiaceho orgánu pre IROP na schválenie ďalších dvoch projektov, ktoré budú financované prostredníctvom IROP. Projekty s celkovou výškou schváleného príspevku 60 000,00 EUR sú zamerané na výstavbu detského ihriska v MŠ Babie a dopravného ihriska v obci Čierne nad Topľou

Na základe ukončenia 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 13. hodnotiaceho kola je 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR. Dátum ukončenia 14. hodnotiaceho kola: 20. september 2022

NAŠE PROJEKTY