... aby sa pri Topli dobre žilo

Vitajte na novej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je od 10.3.2022 oficiálnou stránkou združenia a zároveň slúži aj na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky

DOTAZNÍK O MOŽNOSTIACH A POTREBÁCH ÚZEMIA

MAS  Slanské vrchy - Topľa realizuje na svojom území rozvojové aktivity metódou LEADER. Metóda LEADER je inovatívny prístup k rozvoju vidieka, kde základnou myšlienkou je využitie miestneho potenciálu územia na jeho rozvoj. Všetky námety a projekty na využitie miestnych zdrojov pre rozvoj územia majú vychádzať z podnetov miestnych vidieckych subjektov a občanov, teda zdola, nie direktívne riadené krajskou, štátnou, alebo európskou politickou mocou zhora, čo zabezpečuje, že o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Keďže nás zaujíma Váš pohľad na potreby a možnosti rozvoja na našom území, pripravili sme tento podrobný dotazník. Vyplnením tohoto dotazníka nám môžete poskytnúť cenné informácie, ktoré využijeme pri plánovaní smerovania ďalších rozvojových aktivít na našom území, čím môžete aj Vy osobne prispieť k tomu, aby sa pri Topli dobre žilo.

Ďakujeme za spoluprácu a Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka

DOTAZNÍK

Čo sme už dosiahli


Počet schválených projektov

31

886 580, 00 EUR

Počet zrealizovaných projektov

31

886 580, 00 EUR

Počet podporených podnikov

7

AGROKONDOR  s.r.o, Agrodružstvo v Soli, Farma OTAGO s.r.o., ZVAR s.r.o, ENITO s.r.o, GARD land,s.r.o., TRIBE kom.spol.

Počet vytvorených pracovných miest    

10

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

8

Bystré, Vyšný Žipov, Petrovce, Babie, Čierne nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Rudlov

Počet obcí so zvýšenou kvalitou drobnej infraštruktúry

5

Babie, Michalok, Hanušovce nad Topľou, Ďurďoš, Soľ

Počet obcí so zvýšenou kvalitou služieb obyvateľstvu

9

Pavlovce, Bystré, Vlača, Prosačov, Jastrabie nad Topľou, Petrovce, Čierne nad Topľou, Merník, Hlinné


Aktuality


Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len "MAS") v zmysle ustanovení § 17 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z...

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len "MAS") v zmysle ustanovení § 17 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z...

Koncom marca nás oslovila predsedkyňa MAS RADBUZA, z.s. a ENERKOMU Plzeňsko, z.s. z Českej republiky s možnosťou zapojenia sa do pripravovanej aktivity pre farmárov s názvom "Za dobrou praxí do Čech a na Slovensko", ktorú pripravovala v spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. V rámci štvordňovej exkurzie boli poľnohospodárom z Plzeňského a...

Dňa 22. mája 2024 MAS usporiadala Informačný deň pre potenciálnych žiadateľov k výzve MAS_013/7.5/6VS a MAS_013/7.5/6SS, na ktorom získali záujemcovia podrobné informácie nielen o podmienkach výzvy, výberových a hodnotiacich kritériách, oprávnených aktivitách, ale aj o začlenení výzvy v samotnej Stratégii CLLD a tiež o doteraz dosiahnutých...

20. valné zhromaždenie MAS Slanské vrchy - Topľa sa uskutočnilo 20.3.2024 v obci Bystré. Po registrácii účastníkov starosta obce Bystré PhDr. Lubomír Hreha privítal účastníkov a predseda MAS Ing. Jozef Berta otvoril 20. zasadnutie Valného zhromaždenia MAS. Po schválení programu manažér MAS Ing. Ervín Petrik informoval členov o dosiahnutých...

Touto aktualizáciou č.1 MAS Slanské vrchy-Topľa v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného...

V zmysle platného harmonogramu výziev MAS vyhlásila dňa 15.12.2023 ďalšie dve výzvy v rámci realizácie stratégie CLLD MAS Slanské vrchy Topľa. Výzva MAS_013/7.2/5 je určená pre verejný sektor a je zamerané na podporu na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do...

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len "MAS") v zmysle ustanovení § 17 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z...

NAŠE PROJEKTY