Otázka : Je potrebné ku dňu predloženia žiadosti o NFP mať ukončené verejné obstarávanie ?


Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP ukončené VO/O vrátane revíznych postupov.

Táto podmienka je uvedená vo vyhlásenej Výzve na predkladanie ŽoNFP, bod 2.9.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z a v Prílohe č. 10 Výzvy. Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia. Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD, v bode 6.10.

Otázka : Predmetom projektu je len výsadba stromčekov, kríkov, v okolí domu smútku. Osadenie gabiónov. To znamená, že dom smútku vôbec nerobia, robia iba úpravu jeho okolia. Je to vôbec oprávnené, keď nerobia dom smútku ako taký?

Odpoveď: Úprava okolia ako takého bez rekonštrukcie domu smútku nespadá do aktivity 2 danej výzvy. Tieto výdavky si žiadateľ mohol zrealizovať cez podopatrenie 7.2 aktivita 3.


Otázka: Predmetom projektu je rekonštrukcia domu smútku v hodnote 33 476,19 EUR. Avšak ešte robia aj vybudovanie oplotenia v hodnote 59 112,85 EUR. To znamená, že nie je asi priorita dom smútku, lebo je v nižšej hodnote ako oplotenie cintorína.

Odpoveď: Vybudovanie oplotenia nepatrí medzi oprávnené výdavky, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach. Projekt musí byť primárne zameraný na investície do zariadenia ako prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku.

Otázka: Rekonštrukcia domu smútku - 70 543,33 EUR. Realizácia oplotenia v sume 35 392,10 EUR. Sadové úpravy v sume 834,56 EUR.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu smútku a sadové úpravy sú v zmysle výzvy oprávneným výdavkom. Oplotenie patrí k neoprávneným výdavkom, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach.

Otázka: Projekt rieši okrem rekonštrukcie domu smútku aj:

vybudovanie bočného plota vedľa domu smútku so stĺpikmi a pletivom v dĺžke 40 m odstránenie plota medzi cestou a cintorínom. Vybudovanie nového plota - betónový ozdobný s betónovými stĺpikmi v dĺžke 80 m, s posuvnými vrátami pre nákladné auto so šírkou 5,0 m a výškou 1,5 až 1,8 m. Pri vstupe na cintorín sa navrhuje otváracia kovaná železná brána so šírkou 4,0 m.

Odpoveď: Oplotenie patrí k neoprávneným výdavkom, v súlade s odpoveďami, ktoré sa poskytovali už v prvej vyhlásenej výzve k podopatreniu 7.4 a PPA musí zostať konzistentná v odpovediach. Výdavky na cintoríny (dlhodobé uskladňovanie pozostalých - urnový háj) a s tým poskytované služby a ďalšie úkony sú oprávneným výdavkom v zmysle výzvy 7.2 a nie sú oprávneným výdavkom v 7.4.