Aktuálne výzvy na podávanie ŽoNFP / ŽoPr

Výzvy pre podnikateľský sektor

Aktivita A1

Podpora podnikania a inovácií

Najbližšia uzávierka hodnotiaceho kola: 8. august 2023 

Disponibilná alokácia : 378 196,23 EUR.Výzvy pre verejný sektor

Aktivita D2

Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Najbližšia uzávierka hodnotiaceho kola : 20. september 2023

Disponibilná alokácia : 2,09 EUR.


Výzvy na odborných hodnotiteľov

Momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva