Čo je MAS ?

Miestna akčná skupina (skratka "MAS") je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch Leader. MAS spolupracuje na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a z národných programov.

Samotné slovo LEADER znamená skratku z francúzkeho Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale, čo voľne preložené znamená "spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka". Ako už názov naznačuje, je to skôr nový prístup myslenia, nová metóda mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka, než pevný súbor opatrení, ktoré treba zrealizovať. Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú a aby spoločne realizovali rozvojové stratégie.

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora

všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 50 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektora a maximálne 50 % zástupcov verejného sektora

MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky, ako aj manažovať činnosť MAS (napr.: manažér MAS, účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor)

územie MAS musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000

MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami.

Miestna akčná skupina (MAS) Slanské vrchy - Topľa

Miestna akčná skupina (MAS) Slanské vrchy - Topľa je občianske združenie (OZ), založené podľa zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorého poslaním je zlepšenie kvality života obyvateľov záujmového územia, a to najmä podporou aktivít obcí, občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov, pôsobiacich v záujmovom území, s čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov. Združenie bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení 30.10.2013.

Záujmové územie MAS tvoria katastrálne územia 28 členských obcí združenia. Územie sa nachádza v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou, rozloha územia je 313,41 km2,  počet obyvateľov 23 214.

Členom MAS sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo prevádzkou v záujmovom území. V súčasnosti má MAS 72 členov, ktorí sú zaradení do troch záujmových skupín, pričom platí pravidlo, že žiadna skupina nesmie mať viac ako 49% hlasovacích práv.

záujmová skupina verejného sektora (ZSVS) - 27 obcí a mesto Hanušovce nad Topľou

záujmová skupina podnikateľského sektora (ZSPS) - 24 členov: 8 obchodných spoločností, 14 živnostníkov a 2 samostatne hospodáriaci roľníci.

záujmová skupina občianskeho sektora (ZSOS) - 21 členov: 10 občianskych združení a 11 občianskych aktivistov.

Svoje ciele MAS realizuje v súlade so Stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou ( stratégia CLLD), ktorú si sama vypracovala a schválila a následne ju dňa 28.11.2017 schválilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.