Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-T302-512-002

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-T302-512-002

Dátum vydania aktualizácie: 07.08.202

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.09.2023

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

V Podmienke oprávnenosti aktivít projektu nastal posun hraničného termínu oprávnenosti výdavkov užívateľov do 30.11.2023.

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr")

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

5. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

6. Príloha ŽoPr č. 6 - Rozpočet projektu (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

7. Príloha ŽoPr č. 7 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

Ing. Jozef Berta

štatutárny zástupca MAS Slanské vrchy - Topľa

Dátum zverejnenia: 02.08.2023

NA STIAHNUTIE:


IROP-CLLD-T302-512-002

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")

Prioritná os:
5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
16.04.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 20.07.2021

2. kolo: 20.09.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

Oprávnení žiadatelia:

  • Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

Intenzita pomoci:
maximálne vo výške 95% ( minimálne 5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie.

Výška príspevku:
10 000 - 30 000 €

Objem základnej alokácie:
186 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

  • Rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky

NA STIAHNUTIE:

POZOR ! od 03.08.2021 zmena príloh výzvy

Dňa 03.08.2021 RO pre IROP zverejnil upravenú vzorovú prílohu formulára ŽoPr:

  • Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.

Na stiahnutie:

Informácie o aktuálnych hodnotiacich kolách výzvy

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.9

Na základe ukončenia 9. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 9. hodnotiaceho kola je 185 997,91 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 2,09 EUR.

Dátum ukončenia 10. hodnotiaceho kola: 20. január 2023

Dátum zverejnenia: 22.11.2022

POZNÁMKA : Aktuálna výška disponibilných prostriedkov sa môže navýšiť v prípade neschválenia ŽoPr, ktoré sú v schvaľovacom procese, po korekciách na základe kontroly verejného obstarávania, prípadne neuzavretia Zmluvy o príspevku s úspešným žiadateľom.

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.8

Na základe ukončenia 8. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola je 185 997,91 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 2,09 EUR.

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 21. november 2022

Dátum zverejnenia: 23.09.2022

POZNÁMKA : Aktuálna výška disponibilných prostriedkov sa môže navýšiť v prípade neschválenia ŽoPr, ktoré sú v schvaľovacom procese, po korekciách na základe kontroly verejného obstarávania, prípadne neuzavretia Zmluvy o príspevku s úspešným žiadateľom.


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.7

Na základe ukončenia 7. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola je 185 997,91 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 2,09 EUR.

Dátum ukončenia 8. hodnotiaceho kola: 20. september 2022

Dátum zverejnenia: 22.07.2022

POZNÁMKA : Aktuálna výška disponibilných prostriedkov sa môže navýšiť v prípade neschválenia ŽoPr, ktoré sú v schvaľovacom procese, po korekciách na základe kontroly verejného obstarávania, prípadne neuzavretia Zmluvy o príspevku s úspešným žiadateľom. 


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.6

Na základe ukončenia 6. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola je 149 458,55 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 36 541,45 EUR.

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022

Dátum zverejnenia: 24.05.2022


Aktualizácia Informácie o uzavretí hodnotiaceho kola č. 5

Výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je spolu 119 999,99 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 66 000,01 EUR.

Dátum zverejnenia: 07.04.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.5

Na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je 149 458,55 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 36 541,45 EUR.

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola: 20. máj 2022

Dátum zverejnenia: 23.03.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.4

Na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola je 149 458,55 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 36 541,45 EUR.

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola: 20. marec 2022

Dátum zverejnenia: 24.01.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.3

Na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola je 89 458,55 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 96 541,55 EUR.

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola: 20. január 2022

Dátum zverejnenia: 23.11.2021


Informácia o zmene výšky disponibilných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole

Na základe späťvzatia žiadosti podanej v 2.hodnotiacom kole výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 186 000,00 EUR.

Dátum zverejnenia: 20.10.2021

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.2

Na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je 30 000,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 156 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola: 20. november 2021

Dátum zverejnenia: 22.09.2021


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.1

Na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je   186 000,00EUR.

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola: 20. september 2021

Dátum zverejnenia: 21.07.2021