IROP-CLLD-T302-511-001

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")

Prioritná os:
5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
21.05.2020

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 20.07.2020

2. kolo: 21.09.2020

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

AKTUALIZÁCIA termínov uzávierok na základe Aktualizácie výzvy č.2 schválenej dňa  28.02.2023 :

Uzávierka 17. hodnotiaceho kola je 08.03.2023

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 8. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v obchodnom registri;
 • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
 • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Intenzita pomoci:
maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie.

Výška príspevku:
10 000 - 60 000 €

Objem základnej alokácie:
624 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

 • Podpora podnikania a inovácií.

AKTUÁLNE

Aktualizácia č.2 výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 2

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 28.02.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 09.03.2023

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 08.03.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 08. dňu príslušného mesiaca.

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr")

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 02 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (aktualizovaná)

4. Príloha č. 11 Formulára ŽoPr – Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (nová príloha, ak relevantná)

5. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

Aktualizáciou výzvy dochádza k zmene oprávnenosti výdavkov na dopravné prostriedky.

6. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu (aktualizovaná - zmena textu)

7. Príloha č. 4 výzvy - Kritéria pre výber projektov

Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta v tom zmysle, že každým projektom musí byť vytvorené minimálne ½ úväzkové pracovné miesto, a to bez ohľadu na výšku príspevku o poskytnutie ktorého žiadateľ žiada. Zároveň sa mení "hodnota pracovného miesta" v preddefinovanej škále v rámci bodovaného hodnotiaceho kritéria Hodnota vytvoreného pracovného miesta v tom zmysle, že na získanie maximálneho počtu bodov je postačujúce, ak hodnota vytvoreného pracovného miesta je nižšia ako 50 000 EUR a pre získanie 4 bodov nižšia ako 100 000 EUR.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.

Dátum zverejnenia: 28.02.2023

NA STIAHNUTIE:

POZOR !  od 03.08.2021 zmena príloh výzvy

Dňa 03.08.2021 RO pre IROP zverejnil upravenú vzorovú prílohu formulára ŽoPr:

 • Príloha č.05 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený,
 • Príloha č. 06 ŽoPr Finančná analýza projektu - tabuľka Finančnej analýzy projektu je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov

Na stiahnutie:

Dátum zverejnenia: 03.08.2020

10.05.2021

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 10.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 10.05.2021

PREDMET AKTUALIZÁCIE

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
 2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) (aktualizovaná),
 3. Príloha č. 01 Formulára ŽoPr - Splnomocnenie (aktualizovaná),
 4. Príloha č. 02 Formulára ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku (aktualizovaná),
 5. Príloha č. 02a Formulára ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku (aktualizovaná),
 6. Príloha č. 03 Formulára ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 7. Príloha č. 03a Formulára ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 8. Príloha č. 03b Formulára ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 9. Príloha č. 04 Formulára ŽoPr - Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár Úverový prísľub) (príloha zrušená),
 10. Príloha č. 06 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu (zmena číslovania - Príloha č. 04, aktualizovaná),
 11. Príloha č. 07 Formulára ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena číslovania - Príloha č. 05, aktualizovaná),
 12. Príloha č. 08 Formulára ŽoPr - Finančná analýza projektu (zmena číslovania - Príloha č.06, aktualizovaná),
 13. Príloha č. 08a Formulára ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze (zmena číslovania - Príloha č. 06a, aktualizovaná),
 14. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci (zmena číslovania - Príloha č. 10, aktualizovaná),
 15. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná),
 16. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu (aktualizovaná),
 17. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá (aktualizovaná).


ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

NA STIAHNUTIE:

Dátum zverejnenia: 10.05.2021

Pôvodné znenie výzvy

NA STIAHNUTIE:

Dátum zverejnenia: 21.05.2020

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 21

Na základe ukončenia 21. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 21. hodnotiaceho kola je spolu 245 803,77 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 22. hodnotiacom kole je 378 196,23 EUR.

Dátum ukončenia 21. hodnotiaceho kola: 08. august 2023

Dátum zverejnenia: 13.07.2023

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 20

Na základe ukončenia 20. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 20. hodnotiaceho kola je spolu 245 803,77 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 21. hodnotiacom kole je 378 196,23 EUR.

Dátum ukončenia 21. hodnotiaceho kola: 10. júl 2023

Dátum zverejnenia: 12.06.2023


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 19

Na základe ukončenia 19. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 19. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 20. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 20. hodnotiaceho kola: 08. jún 2023

Dátum zverejnenia: 11.05.2023


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 18

Na základe ukončenia 18. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 18. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 19. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 19. hodnotiaceho kola: 08. máj 2023

Dátum zverejnenia: 12.04.2023


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 17

V súlade s aktualizáciu č.2 Výzvy  sa 17. hodnotiace kolo ukončilo dňa 08.03.2023

Na základe ukončenia 17. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 17. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 18. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 18. hodnotiaceho kola: 08. apríl 2023

Dátum zverejnenia: 10.03.2023

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 16

Na základe ukončenia 16. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 16. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 17. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 17. hodnotiaceho kola: 20. marec 2023

Dátum zverejnenia: 24.01.2023


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 15

Na základe ukončenia 15. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 15. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 16. hodnotiaceho kola: 20. január 2023

Dátum zverejnenia: 22.11.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 14

Na základe ukončenia 14. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 14. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 15. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 15. hodnotiaceho kola: 21. november 2022

Dátum zverejnenia: 23.09.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 13

Na základe ukončenia 13. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 13. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 14. hodnotiaceho kola: 20. september 2022

Dátum zverejnenia: 22.07.2022


Aktualizácia Informácie o uzavretí hodnotiaceho kola č. 12

Výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je spolu 169 344,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR.

Dátum zverejnenia: 02.06.2022

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 12

Na základe ukončenia 12. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je spolu 218 911,52 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 405 088,48 EUR.

Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022

Dátum zverejnenia: 24.05.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 11

Na základe ukončenia 11. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 11. hodnotiaceho kola je spolu 169 344,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR.

Dátum ukončenia 12. hodnotiaceho kola: 20. máj 2022

Dátum zverejnenia: 23.03.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 10

Na základe ukončenia 10. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 10. hodnotiaceho kola je 169 344,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR.

Dátum ukončenia 11. hodnotiaceho kola: 20. marec 2022

Dátum zverejnenia: 24.01.2022


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.9

Na základe ukončenia 9. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 9. hodnotiaceho kola je 154 578,55 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 469 421,45 EUR.

Dátum ukončenia 10. hodnotiaceho kola: 20. január 2022

Dátum zverejnenia: 23.11.2021


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.8

Na základe ukončenia 8. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola je 54 837,75 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 569 162,25 EUR.

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 20. november 2021

Dátum zverejnenia: 22.09.2021 


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.7

Na základe ukončenia 7. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 8. hodnotiaceho kola: 20. september 2021

Dátum zverejnenia: 21.07.2021


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.6

Na základe ukončenia 6. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola: 20. júl 2021

Dátum zverejnenia: 24.05.2021


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola  č.5

Na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola: 20. máj 2021

Dátum zverejnenia: 23.03.2021


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola  č.4

Na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola: 20. marec 2021

Dátum zverejnenia: 21.01.2021


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola  č.3

Na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola: 20. január 2021

Dátum zverejnenia: 23.11.2020


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola  č.2

Na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola: 20, november 2020

Dátum zverejnenia: 22.09.2020


Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola  č.1

Na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola: 21.september 2020

Dátum zverejnenia: 21.07.2020