Získajte podporu na rozvoj podnikania a inovácií

15.11.2022

V rámci rozvojových aktivít realizovaných Miestnou akčnou skupinou Slanské vrchy - Topľa majú podnikatelia z územia možnosť získať nenávratný finančný príspevok na podporu podnikania a inovácií až do výšky

60 000 EUR na projekt.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky podnikateľské subjekty, okrem subjektov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Žiadosti o poskytnutie príspevku prijímame priebežne do 20. marca 2023