Výzva IROP-CLLD-T302-512-002

22.04.2021

MAS Slasnké vrchy-Topľa vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Oprávnení žiadatelia: Obce / mestá (zriaďovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

Intenzita pomoci:  maximálne vo výške 95% ( minimálne 5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom: refundácie.

Výška príspevku: 10 000 - 30 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity: Rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 20.07.2021

2. kolo: 20.09.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Viac informácií a dokumentácia k  výzve