Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 7

22.07.2022

Na základe ukončenia 7. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-512-002 , výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola je 185 997,91 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 2,09 EUR.

POZNÁMKA : Aktuálna výška disponibilných prostriedkov sa môže navýšiť v prípade neschválenia ŽoPr, ktoré sú v schvaľovacom procese, po korekciách na základe kontroly verejného obstarávania, prípadne neuzavretia Zmluvy o príspevku s úspešným žiadateľom.

Dátum ukončenia 8. hodnotiaceho kola: 20. september 2022