Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 15

22.11.2022

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 15 výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

Na základe ukončenia 15. hodnotiaceho kola výzvy, výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 15. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 16. hodnotiaceho kola: 20. január 2023

POZNÁMKA:

posledné aktuálne hodnotiace kolo výzvy končí 30.03.2023