Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 9

23.11.2021

Na základe ukončenia 9. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 9. hodnotiaceho kola je 154 578,55 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 469 421,45 EUR.

Dátum ukončenia 10. hodnotiaceho kola: 20. január 2022