Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.6

25.05.2021

Dňa 20.5.2021 bolo ukončené 6. hodotiace kolo výzvy  IROP-CLLD-T302-511-001

Na základe ukončenia 6. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola je 20. júl 2021

Výzva je zameraná na podporu podnikania a inovácií a je zameraná na podnikateľský sektor.

Oprávnení žiadatelia:

  • osoby zapísané v obchodnom registri;
  • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
  • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.