Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.16

24.01.2023

Na základe ukončenia 16. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 , výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 16. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 17. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Dátum ukončenia 17. hodnotiaceho kola: 20. marec 2023