Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.10 

24.01.2022

Na základe ukončenia 10. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 10. hodnotiaceho kola je 169 344,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR. Dátum ukončenia 11. hodnotiaceho kola: 20. marec 2022