Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

25.05.2021

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 10.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 10.05.2021

PREDMET AKTUALIZÁCIE

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Podrobnejšie informácie o aktuálnom znení výzvy