... aby sa pri Topli dobre žilo

Vitajte na novej stránke MAS Slanské vrchy - Topľa

Táto stránka je od 10.3.2022 oficiálnou stránkou združenia a zároveň slúži aj na operatívnu komunikáciu medzi kanceláriou MAS, členmi združenia a potenciálnymi žiadateľmi o prostriedky v rámci realizácie stratégie CLLD na území MAS Slanské vrchy - Topľa.

Rýchle linky

DOTAZNÍK O MOŽNOSTIACH A POTREBÁCH ÚZEMIA

MAS  Slanské vrchy - Topľa realizuje na svojom území rozvojové aktivity metódou LEADER. Metóda LEADER je inovatívny prístup k rozvoju vidieka, kde základnou myšlienkou je využitie miestneho potenciálu územia na jeho rozvoj. Všetky námety a projekty na využitie miestnych zdrojov pre rozvoj územia majú vychádzať z podnetov miestnych vidieckych subjektov a občanov, teda zdola, nie direktívne riadené krajskou, štátnou, alebo európskou politickou mocou zhora, čo zabezpečuje, že o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Keďže nás zaujíma Váš pohľad na potreby a možnosti rozvoja na našom území, pripravili sme tento podrobný dotazník. Vyplnením tohoto dotazníka nám môžete poskytnúť cenné informácie, ktoré využijeme pri plánovaní smerovania ďalších rozvojových aktivít na našom území, čím môžete aj Vy osobne prispieť k tomu, aby sa pri Topli dobre žilo.

Ďakujeme za spoluprácu a Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka

DOTAZNÍK

Čo sme už dosiahli


Počet schválených projektov

31

886 580, 00 EUR

Počet zrealizovaných projektov

30

837 016,00  EUR

Počet podporených podnikov

7

AGROKONDOR  s.r.o, Agrodružstvo v Soli, Farma OTAGO s.r.o., ZVAR s.r.o, ENITO s.r.o, GARD land,s.r.o., TRIBE kom.spol.

Počet vytvorených pracovných miest    

10

Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

8

Bystré, Vyšný Žipov, Petrovce, Babie, Čierne nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Rudlov

Počet obcí so zvýšenou kvalitou drobnej infraštruktúry

5

Babie, Michalok, Hanušovce nad Topľou, Ďurďoš, Soľ

Počet obcí so zvýšenou kvalitou služieb obyvateľstvu

9

Pavlovce, Bystré, Vlača, Prosačov, Jastrabie nad Topľou, Petrovce, Čierne nad Topľou, Merník, Hlinné


Aktuality


V rámci informačných a školiacich aktivít pre zamestnancov a členov MAS sa dňa 9.11.2023 v Hanušovciach stretli zamestnanci a členovia MAS na prvom stretnutí v rámci cyklu prednášok "Miestny rozvoj vedený komunitou – predstavy a skutočnosť". Zopakovali sme si základné princípy prístupu LEADER, význam a parametre stratégie miestneho rozvoja vedeného...

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022

Na základe pridelenej dodatočnej alokácie na realizáciu Stratégie rozvoja územia MAS Slanské vrchy- Topľa ( Stratégia CLLD) pripravujeme vyhlásenie nových výziev pre obce, podnikateľov a združenia na území MAS.

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-512-002

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

Na základe ukončenia 16. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 , výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 16. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 17. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

Vo februári 2022 bolo založené záujmové združenie právnických osôb s názvom Regionálna značka Horný Zemplín. Jeho vznik bol výsledkom iniciatívy MAS Pod hradom Čičva a diskusií viacerých subjektov z regiónu Horný Zemplín (MAS Slanské vrchy - Topľa, MAS LABOREC, MAS Pod Vihorlatom, RRA Zemplín, OOCR Horný Zemplín), ktoré prebiehali v roku 2021.

Na základe ukončenia 15. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 , výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 15. hodnotiaceho kola je spolu 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 16. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR.

NAŠE PROJEKTY