Národný projekt Terénnej opatrovateľskej služby- NP TOS , podpora vytvoreného pracovného miesta opatrovateľky.

Aktuálna možnosť čerpania finančných príspevkov na poskytovanie Opatrovateľskej služby v obci s počtom obyvateľov do 1000, pre občanov, ktorí sú odkázaní na takúto službu ( stupeň odkázanosti II.-VI.) Podrobné informácie nájdete v príručke na tomto web linku : https://www.nptos.gov.sk/o-projekte/dokumenty/ 

Podpora bude realizovaná prostredníctvom:

  • transferu na personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek (570€)/ mesiac
  • transferu na vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte (320 €)
  • transferu na supervíziu podporených opatrovateliek v projekte (324,48 €)

na základe Vami predloženej žiadosti.