"Pretože zvieratá sa dotýkajú duše"

20.01.2021

Sociálne poľnohospodárstvo

Sociálne poľnohospodárstvo v podstate využíva poľnohospodárske zdroje (rastliny, plodiny, zvieratá) s cieľom podporiť alebo vytvoriť terapiu, rehabilitáciu, sociálne začlenenie, vzdelávanie a sociálne služby.


Koncept stretnutia ľudí so zvieratami "v úrovni očí" poskytuje veľkú príležitosť pre všetkých, ktorí sa dívajú ako na celok nielen na farmu, na poľnohospodárske výrobky a prácu, ale aj na prírodu, na pohodu a to, že ste človek.

"Pretože zvieratá sa dotýkajú duše"


Zvieratá a ľudia navzájom je nezisková organizácia, ktorej poslaním je zlepšovať zdravie a pohodu človeka prostredníctvom puta medzi ľuďmi a zvieratami.

Realizujeme činnosti, pri ktorých využívame tzv. terapeutický či liečebný kontakt so zvieratami, ktorý sa u nás označuje aj pojmami zooterapia alebo animoterapia. Mimo Slovensko, Čechy a Poľsko sú však tieto pojmy takmer neznáme a zahraničie uprednostňuje pojem intervencie s asistenciou zvierat. Ide o také odborné intervencie v zdravotníctve, sociálnej starostlivosti, vzdelávaní a podporných službách, ktoré využívajú kontakt a vzťah so špeciálne pripravenými zvieratami za účelom dosiahnutia liečebných, rehabilitačných, re/edukačných, motivačných aj rekreačných účinkov na klientov. Známe je u nás najmä liečebné jazdenie na koni - teda hipoterapia a liečebný kontakt so psom - canisterapia.

Avšak toto sú len minimálne možnosti, ktoré intervencie so zvieratami ponúkajú. Do týchto intervencií je možné zaradiť takmer každé zviera, vrátane hospodárskych (ovce, kozy, hydinu, kravy, prasatá, králiky a ďalšie), ak je vhodne pripravené na túto činnosť a vedené zaškolenou osobou. Usilujeme o rozvoj týchto činností (špeciálne s hospodárskymi zvieratami) a podporujeme sociálne poľnohospodárstvo.

V Európe je možné sledovať trend rozvoja tejto činnosti (sociálne farmárčenie) a obrovský nárast záujmu z radov poskytovateľov, ako aj objednávateľov týchto služieb.

Sociálne farmy sa ukazujú ako efektívny spôsob ako prepojiť poľnohospodárstvo (plodiny, rastliny zvieratá, lesy atď.) so "sociálnou zložkou" (sociálna rehabilitácia, klienti sociálnych, zdravotníckych služieb, oblasť vzdelávania alebo odbornej prípravy).

Rovnováha týchto prvkov sa môže líšiť medzi jednotlivými farmami, ale stále musia byť prítomné obe zložky - poľnohospodárska aj sociálna. Takto ako celok možno sociálne poľnohospodárstvo považovať za spôsob riešenia konkrétnych sociálnych potrieb a podpory rozvoja vidieka.

Na jednej strane kombináciou poľnohospodárskeho prostredia s rehabilitačnými a opatrovateľskými službami, sociálne poľnohospodárstvo prospieva kvalite života ľudí a podporuje lepšie sociálne začlenenie.

Na druhej strane, sociálne poľnohospodárstvo predstavuje pre poľnohospodárov príležitosť na rozšírenie a diverzifikáciu svojich poľnohospodárskych činností a otvára nové trhy ponúkajúce alternatívne služby, ktoré idú nad rámec výroby potravín.

Môžeme to chápať ako multifunkčné alebo diverzifikované poľnohospodárstvo.

Prístupy k sociálnemu poľnohospodárstvu sú veľmi rozmanité v celej Európe, aj v tom, ako je prepojené s inými sektormi a mechanizmy financovania, ktoré používajú.

Pre koho môžu byť sociálne farmy prospešné?

 • ľudia s rôznym zdravotným postihnutím;
 • deti
 • mladí ľudia
 • starí ľudia
 • mladí so závislosťami, v liečbe
 • dlhodobo nezamestnaní
 • široké spektrum ľudí, od tých, ktorí zažívajú každodenný stres, až po ľudí s ťažkými zdravotnými problémami, duševnými poruchami alebo postihnutím.

Ktoré služby alebo inštitúcie môžu odkázať ľudí na farmy?

Zdravotnícke služby, sociálne služby, vzdelávacie inštitúcie atď. môžu ľudí odkázať na sociálne farmy.

Sociálne farmy v spolupráci s odborníkmi môžu poskytovať služby ako:

 • rehabilitácia
 • sociálna starostlivosť
 • podpora vzdelávania
 • podpora zamestnanosti
 • denné stacionáre, možnosť bývania

Sociálne farmy môžu poskytovať starostlivosť širokému spektru ľudí, od tých, ktorí zažívajú každodenný stres, až po ľudí s ťažkými zdravotnými problémami, duševnými poruchami alebo postihnutím.

Farma, ktorá chce zahrnúť do svojich činností terapiu so zvieratami, edukáciu so zvieratami, koučing a aktivity so zvieratami, by mala spĺňať najvyššie štandardy kvality na všetkých úrovniach.


OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZVIERATÁ A ĽUDIA NAVZÁJOM

 •  Adresa:  Nová Polhora 145
 •  e-mail:   slavka@animalpartners.sk
 • Telefón:  +421 949 177 110
 • https://animalpartners.sk/#home
 • Facebook
 • Instagram