Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 11

23.03.2022

Na základe ukončenia 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 ,výška schváleného príspevku a žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 11. hodnotiaceho kola je spolu 169 344,42 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 454 655,58 EUR.

Dátum ukončenia 12. hodnotiaceho kola: 20. máj 2022