Informácia o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-T302-512-003

10.01.2022

Výška disponibilnej alokácie na výzvu č. IROP-CLLD-T203-512-003 zameranej na podporu aktivity  D1 - Učebne základných škôl po schválení doteraz predložených Žiadostí o príspevok je 0,00 EUR. Z uvedeného dôvodu MAS plánuje po schválení výberu Riadiacom orgánom pre IROP a uzavretí Zmlúv o poskytnutí príspevku, uvedenú výzvu uzavrieť z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie na výzvu. Po uzavretí výzvy už nebude možné podávať žiadosti o poskytnutie príspevku. V prípade realokácie alebo navýšenia disponibilných prostriedkov bude na aktivitu D1 vyhlásená nová výzva.