Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-T302-512-002

02.08.2023

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-512-002

Dátum vydania aktualizácie: 07.08.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.09.2023

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

V Podmienke oprávnenosti aktivít projektu nastal posun hraničného termínu oprávnenosti výdavkov užívateľov do 30.11.2023.

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr")

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov(aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

5. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

6. Príloha ŽoPr č. 6 - Rozpočet projektu (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

7. Príloha ŽoPr č. 7 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (aktualizovaná v zmysle IM 2.0)

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

Ing. Jozef Berta

štatutárny zástupca MAS Slanské vrchy - Topľa

Dátum zverejnenia: 02.08.2023

NA STIAHNUTIE: