Opatrenie 5.1.2

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti vzdelávania

Oprávnení žiadatelia: Samosprávy z územia MAS

Minimálna výška na projekt : 10 000 €

Maximálna výška na projekt: 30 000 €

Celková alokácia: 216 000 €

Spolufinancovanie: 5%

Predpokladaný počet podporených projektov:  8

Aktuálny zoznam zámerov

Oprávnené výdavky:

Medzi oprávnené činnosti patrí rozvoj infraštruktúry vzdelávania ZŠ a MŠ, t. j. na vybavenie potrebné na vybudovanie, resp. modernizáciu učební ZŠ:

 • a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,

 • b. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

 • c. obstaranie prírodovedných učební,

 • d. obstaranie polytechnických učební,

 • e. obstaranie IKT učební,

 • f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie akomunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Z hľadiska MŠ, bude oprávnené rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky:

 • a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 • c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 • d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
 • f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.Fill out my online form.