Vyhlásená výzva MAS_013/6.4/1

30.10.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len "MAS") v zmysle ustanovení § 17 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Zameranie výzvy:

309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:

MAS_013/6.4/1

Podopatrenie:

19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum vyhlásenia: 30.10.2020

Dátum uzavretia: 27.01.2021 ( bez možnosti predĺženia termínu ! )

Podporené aktivity:

  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie od 5 do 30 lôžok, v náväznosti na vyytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
  • Pri činnostiach spojených s poskytovaním služieb pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu je možné zameraŤ sa na terapie ( hipoterapiu a iné animoterapie) apod. , ktoré prispievajú k rekonvalascencii, lepšiemo začleneniu do spoločenského života a tiež zvýšenú motoriku cieľovej skupiny.

Dokumenty na stiahnutie:

Celé znenie výzvy na portáli ITNS2014+

Kompletná dokumentácia k výzve na stiahnutie (.zip)