Uzavretie výzvy IROP-CLLD-T302-512-003

23.03.2022

Z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie na výzvu IROP-CLLD-T302-512-003, zameranej na aktivitu D1 - Učebne základných škôl, MAS  ku dňu 23.03.2022 uvedenú výzvu uzatvára.  V rámci uvedenej výzvy už nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku. V prípade realokácie alebo navýšenia disponibilných prostriedkov bude na aktivitu D1 vyhlásená nová výzva.