Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č. 6

24.05.2022

Na základe ukončenia 6. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-512-002 , výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola je 149 458,55 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 36 541,45 EUR.

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022