Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.13

22.07.2022

Na základe ukončenia 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 13. hodnotiaceho kola je 196 239,42 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 14. hodnotiacom kole je 427 760,58 EUR. Dátum ukončenia 14. hodnotiaceho kola: 20. september 2022