Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.12

24.05.2022

Na základe ukončenia 12. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola je 218 911,52 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 13. hodnotiacom kole je 405 088,48 EUR. Dátum ukončenia 13. hodnotiaceho kola: 20. júl 2022