Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.8

22.09.2021

Na základe ukončenia 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-T302-511-001, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola je 54 837,75 EUR. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 569 162,25 EUR. Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 20. november 2021