Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

28.02.2023

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa vydáva  A K T U A L I Z Á C I U č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 28.02.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 09.03.2023

PREDMET AKTUALIZÁCIE

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.


DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 08.03.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 08. dňu príslušného mesiaca.

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj "ŽoPr")

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 02 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (aktualizovaná)

4. Príloha č. 11 Formulára ŽoPr – Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (nová príloha, ak relevantná)

5. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

Aktualizáciou výzvy dochádza k zmene oprávnenosti výdavkov na dopravné prostriedky.

6. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu (aktualizovaná - zmena textu)

7. Príloha č. 4 výzvy - Kritéria pre výber projektov

Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta v tom zmysle, že každým projektom musí byť vytvorené minimálne ½ úväzkové pracovné miesto, a to bez ohľadu na výšku príspevku o poskytnutie ktorého žiadateľ žiada. Zároveň sa mení "hodnota pracovného miesta" v preddefinovanej škále v rámci bodovaného hodnotiaceho kritéria Hodnota vytvoreného pracovného miesta v tom zmysle, že na získanie maximálneho počtu bodov je postačujúce, ak hodnota vytvoreného pracovného miesta je nižšia ako 50 000 EUR a pre získanie 4 bodov nižšia ako 100 000 EUR.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.