Dátum vyhlásenia výzvy 10.06.2019

Opatrenie 7.4

Investície do miestnych základných služieb

Oprávnení žiadatelia: Samosprávy z územia MAS

Minimálna výška na projekt : 10 000 €

Maximálna výška na projekt: 30 000 €

Celková alokácia: 260 000 €

Spolufinancovanie: 0%

Predpokladaný počet podporených projektov: 10

Aktuálny zoznam zámerov

Oprávnené výdavky:

  • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.
  • investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.
  • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov - investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu.
  • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie - len ako súčasť investícií do miestnych služieb.
  • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
Fill out my online form.