Opatrenie 7.2

Investície do infraštruktúry malých rozmerov

Oprávnení žiadatelia: Samosprávy z územia MAS

Minimálna výška na projekt : 10 000 €

Maximálna výška na projekt: 30 000 €

Celková alokácia: 261 370 €

Spolufinancovanie: 0%

Predpokladaný počet podporených projektov: 10

Aktuálny zoznam zámerov

Oprávnené výdavky:

  • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckými oblasťmi a širšou dopravnou sieťou, prípadne budú prispievať k miestnemu rozvoju ( napríklad k rozvoju vidieckého cestovného ruchu a pod.)
  • zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
  • výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.
Fill out my online form.